ALGEMENE VOORWAARDEN MONKIWORKS

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding:     iedere vorm van aanbod gedaan door of namens  MonkiWorks waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.
Algemene voorwaarden:     de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen MonkiWorks en Opdrachtgever.
Opdrachtgever:     de wederpartij van MonkiWorks en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.
Leverancier:     MonkiWorks, contentbureau van M.N. Poulssen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW.
Overeenkomst:     de tussen MonkiWorks en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW ten behoeve van het verrichten van journalistieke werkzaamheden.
Werk:                 het door MonkiWorks vervaardigde werk.

Artikel 1. Algemeen
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.
1.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Leverancier en Opdrachtgever.
1.3  Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door MonkiWorks zijn aanvaard.
1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen een nieuwe, wel geldige bepaling vaststellen die
zoveel mogelijk met de strekking van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
2.1  Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod.
2.2  Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien de MonkiWorks op verzoek van de Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van journalistieke werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.
2.3  Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand nadat MonkiWorks schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking.

Artikel 3. Wijziging
3.1  Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door MonkiWorks is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.
3.2  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van MonkiWorks, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft MonkiWorks recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 4. Annulering
4.1  Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
4.2  Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en MonkiWorks nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft MonkiWorks recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
4.3  Een Overeenkomst waarvoor MonkiWorks onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden geannuleerd.

Artikel 5. Duur Overeenkomst en termijnen
5.1  Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het Werk is geleverd.
5.2  Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6. Vergoeding
6.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt MonkiWorks eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.

Artikel 7. Eenmalige correctie Werk
7.1.1 Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever het eenmalig het recht toe op een eenvoudige correctie van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend MonkiWorks bepaalt of een correctie als een eenvoudige correctie is aan te merken en kosteloos wordt verricht.
7.2 Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op correctie op straffe van verval.
7.3 Indien de gewenste correctie niet als een eenvoudige correctie is aan te merken, stelt MonkiWorks Opdrachtgever hiervan op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het corrigeren van het Werk.

Artikel 8. Auteursrecht en gebruiksrecht
8.1  Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij MonkiWorks, ongeacht de correctie van het Werk op instructie van de Opdrachtgever.
8.2  Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst het exploitatierecht niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering van het Werk door MonkiWorks aan Opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.
8.3  Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4  Het is Opdrachtgever niet toegestaan het dit in artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MonkiWorks.
8.5  Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door Opdrachtgever verkregen exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
8.6  Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van MonkiWorks tengevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is.
8.7  De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.6 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door MonkiWorks geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die MonkiWorks moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed.
8.8  Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van MonkiWorks duidelijk te vermelden.
8.9  Voor iedere inbreuk op de aan MonkiWorks toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Artikel 9. Facturering en betaling
9.1  Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.
9.2  Facturering kan geschieden vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst.
9.3  Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.
9.4  Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.
9.5  Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.
9.6  Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
9.7  Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van MonkiWorks onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10. Opschorting
10.1 Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is MonkiWorks gerechtigd om zonder nadere kennisgeving haar verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van MonkiWorks voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1  MonkiWorks is, behoudens opzet of grove schuld zijdens MonkiWorks, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.
11.2  De aansprakelijkheid van MonkiWorks is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.
11.3  Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2 is de aansprakelijkheid van MonkiWorks te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van MonkiWorks gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien MonkiWorks niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit MonkiWorks uitdrukkelijk uit.
11.4  MonkiWorks en Opdrachtgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens MonkiWorks en/of Opdrachtgever betreffende de inhoud van het Werk, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens MonkiWorks en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en MonkiWorks in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. MonkiWorks en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.

Artikel 12. Faillissement/surseance
12.1 Zowel Opdrachtgever als MonkiWorks hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze
13.1  Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Utrecht, september 2015